Ons opvoedingsproject

Hoe realiseren we ons pedagogisch project?

Het schoolwerkplan (SWP) is de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen van het pedagogisch project. Het is de concrete vertaling van de principes uiteengezet in dat project.

Onderwijzen met zin voor kwaliteit

Een kleuter is niet plots rijp voor de lagere school, een leerling van het zesde leerjaar is niet van de ene dag op de andere klaar voor het secundair onderwijs.

De overgang van het ene naar het andere niveau verloopt procesmatig. Het secundair onderwijs tracht de overgang van lager naar hoger onderwijs of van de school naar de bedrijfswereld te begeleiden.

Leren is hierbij een basiscompetentie. Leercompetentie steunt op drie pijlers: het kennen en begrijpen , het kunnen en het voelen. Telkens dus beogen we de vorming van de hele persoon.

In onze aanpak hechten we veel belang aan volgende studiebevorderende factoren:

Door competente en toegewijde leerkrachten

die het leerproces – van lesopbouw tot eventuele persoonlijke remediëring – op een hedendaagse en pedagogisch verantwoorde wijze begeleiden zowel op het vlak van de inhoud als op het vlak van de didactische verwerking. Zij maken hierbij gebruik van eigentijdse leer- en werkboeken, ICT, geschikte didactische middelen en gevarieerde werkvormen. De vakgroepwerking staat garant voor de samenwerking en teambuilding. Het degelijk nascholingsbeleid van de school motiveert hen voortdurend om nieuwe didactische methodes te hanteren.

Leerlingen met een leerachterstand krijgen extra hulp op cognitief vlak. De vakleerkracht staat hier vooraan. Door middel van klassikale of individuele oefeningen, taken en toetsen kan hij of zij tekorten vroegtijdig opsporen en bijwerken. In een tweede fase kunnen de zorgcoördinatoren en CLB deskundige hulp bieden.

Met aandacht voor:
 • de specifieke leervaardigheden: plannen en organiseren, leerstijlen en werking brein, ...
 • het stimuleren van noodzakelijke studiehoudingen zoals zelfvertrouwen, nieuwsgierigheid, zelfcontrole, zelfdiscipline, behulpzaamheid, …

Leren is een actief en constructief proces. Leerlingen moeten ertoe uitgenodigd en aangezet worden om zo hun eigen leren in handen te nemen.

In de 1ste graad begeleiden onze leerkrachten dit proces volgens de succesvolle werkwijze van Leerbeest. Een praktische gids met specifieke tips bij de overgang naar het secundair onderwijs: Hoe plan je best? Hoe neem je goede notities? Hoe leer je je les? Hoe bereid je examens voor?

Voor de leerlingen van de 2de graad is er Breintrein als belangrijke schakel in het verwerven van nog meer leerzelfstandigheid. Deze gids begeleidt hen bij het actief verwerven van nieuwe leermethodes en specifieke vaardigheden. Mijn masterplan is dan weer een handige gids die 16-plussers stap voor stap coacht om sterker te staan op alle domeinen van het leven en hen voorbereidt op studies in het hoger onderwijs.

Ook in andere activiteiten, zoals:
 • bedrijfsbezoeken en kijkstages;
 • didactische excursies, bibliotheekbezoek, ontmoeting met jeugdauteurs, …
 • opvolging van de onderwijsloopbaan door de zorgcoördinator i.s.m. CLB, bij overgang van basis- naar secundair onderwijs, na eerste en twee graad, instap naar hoger onderwijs of arbeidswereld.
Met extra ondersteuning bij problemen, zoals:
 • opvolging van psycho-sociale en/of leerproblemen door de zorgcoördinatoren i.s.m. CLB-medewerkers;
 • persoonlijke begeleiding via begeleidingsplan (BEPLA), extra taken, rapportering, individuele hulp door vakleraar of mogelijke doorverwijzing naar de remediëringsklas;
 • overleg tussen leerkrachten en met de ouders.
In een geschikte werkomgeving

De school bevindt zich midden in de stad maar in een rustige omgeving met zeer veel groen. Het is een continue zorg om alle leslokalen te voorzien van de nodige infrastructuur opdat de lessen in optimale omstandigheden kunnen verlopen.

Opvoeden tot diepmenselijke waarden

Een open en positief leefklimaat, zowel in school- als in klasverband. Goede en duidelijke afspraken in ons schoolreglement zijn nodig voor een aangenaam schoolklimaat waarin elke leerling zich goed kan voelen.

In deze context staan wij ook even stil bij straffen en belonen.

Leerlingen kunnen leren uit hun fouten. Wij dreigen niet onmiddellijk met een straf maar proberen het met een waarderend woord. Sancties worden pas opgelegd wanneer de fout vrij zwaar is of wanneer herhaalde aanmoedigingen tot een positief gedrag zonder gevolg blijven.

De strijd tegen pesterijen en uitsluiting is in deze context een eerste zorg. Wij zijn er van overtuigd dat kinderen leren omgaan met de diversiteit binnen onze maatschappij minstens even belangrijk is als het verwerven van kennis. Het schoolreglement is echter veel meer dan een opsomming van allerhande regeltjes. Het is de vertaling van de schoolcultuur en het pedagogisch project van de school.

Aandacht voor het welzijn van iedereen, door eerstelijnszorg via klassenleraar en/of vertrouwensleerkracht.

Aandacht voor veiligheid en gezondheid: nette sanitaire units, rook- en drugpreventie, milieuzorg op school, huishoudelijk reglement in refter en werkplaatsen, …

Actieve aanwezigheid van leerkrachten en opvoeders, die gezagvol en gemoedelijk omgaan met de leerlingen in het algemeen, en elke leerling in het bijzonder. Wij willen werken op basis van opvoedkundig gezag, vanuit de relatie leraar/opvoeder – leerling. Die relatie is gestoeld op hartelijkheid (echte bekommernis voor de jonge mens) en redelijkheid (gezond verstand en met redenen omkleed). In probleemsituaties of bij conflicten streven we naar een consequente houding in functie van de gemaakte afspraken.

Gezonde gewoontevorming bij de dagdagelijkse opdrachten die voortvloeien uit de school als leer- en leefgemeenschap.

Ontwikkelen van sociale vaardigheden, o.a. via “Leefsleutels” in de eerste graad. Leefsleutels voor jongeren is een educatief programma dat tegemoet komt aan de groeiende behoefte aan aandacht voor de emotionele ontwikkeling van de leerling. Op onze school vinden we dit even belangrijk als het cognitieve, en daarom vormt het een essentieel onderdeel van ons opvoedingsproject.

Participatief beleid:
 • via de leerlingenraad per graad: “de” school wordt “onze” school. De leerling wordt uitgenodigd tot engagement, tot inspraak, tot opnemen van verantwoordelijkheid, leert de realiteit van rechten en plichten kennen en aanvaarden.
 • via schoolraad, ouderraad, oudercontacten, infoavonden.

Lesdoorbrekende vormingsinitiatieven: klasdag, projecten “Sfeerbeheer”, “Weerbaarheid” en “Relationele vorming”, toneel, Schrock (schoolrock), sportcompetitie, solidariteitsacties, …

Evangeliseren op onbevangen maar bescheiden wijze

We streven naar een leefklimaat waarin het christelijk geloof ruime kansen krijgt in gesprek, gebed en vieringen, maar in vrijheid en verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden.

We rekenen, in diezelfde geest, op het christelijk getuigenis van leerkrachten en opvoeders bij de gewone schoolactiviteiten.

Naast de godsdienstles, zijn er andere pastorale activiteiten, zoals:

 • het dagelijks klasgebed;
 • gelegenheidsvieringen bij begin en einde van het schooljaar, bezinningsmomenten met Allerzielen, evocatie voor Kerstmis, in de vasten, bij overlijden, …
 • solidariteitsacties als Welzijnszorg, Broederlijk Delen, Damiaanactie, …

Het klimaat dat in en over de school heerst

Wie praat met leerlingen van onze school zal horen dat ze onze school een strenge, maar gezellige en open school vinden. Leerkrachten beweren dat we een kwaliteitsvolle en begeleidende school zijn. Deze combinatie is de ideale voedingsbodem voor het leren op school. Het is een prima basis om grenzen te verkennen en ze beetje bij beetje te verleggen: grenzen van kennen en kunnen, sportieve, creatieve en relationele grenzen…

Het schoolklimaat is de weerslag van de waarden, de normen, opvattingen en verwachtingen, die zowel het pedagogisch handelen als het beheer van de school, sturen en kenmerken.

De schoolcultuur wordt bepaald door de interactie van al wie, met geest en hart, bij de school betrokken is. Anderzijds bepaalt ze het gedrag van de betrokkenen en beoordeelt het op een schaal met limietwaarden “minimaal” en “optimaal”.

“Minimaal” verwachten we respectvol gedrag tegenover medeleerlingen en personeel, het materiaal, het schoolgebeuren in de les en daarbuiten en een correcte houding ten aanzien van ons schoolproject.

 “Optimaal” hopen we op een vertrouwensvolle medewerking, persoonlijk engagement en bewuste inspanning van iedereen die bij de schoolwerking betrokken is.

Het gezamenlijk aanbieden van ASO-, BSO-, TSO- richtingen sluit aan bij het mensbeeld dat we willen nastreven: de harmonieuze ontwikkeling van elke leerling en van de hele leerling: hoofd, hart en handen. We geloven in de gelijkwaardigheid van elk individu, welke studierichting hij ook kiest.

Ons opvoedingsproject moet, via het schoolwerkplan, uitmonden in een schoolcultuur waarbij het wij-gevoel essentieel is: ouders, leerkrachten, ondersteunend en onderhoudspersoneel, directie en schoolbestuur als samenwerkende partners met en ten voordele van de leerling.