A-stroom

Er wordt verder gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs aan een hoger tempo. Er wordt van jou een grotere zelfstandigheid verwacht. Je krijgt er les van verschillende leerkrachten. Kies je voor de A-stroom, dan wil je je voorbereiden op een studieloopbaan in het hoger onderwijs.

Wij kiezen voor:

 • Een brede basisvorming met verdieping of remediëring
 • Keuze op basis van talent en interesse
 • Voorbereiding op basisopties tweede jaar

Eerste leerjaar A (vanaf 1 september 2019)

28 lesuren algemene vorming

Vakken
Lesuren
Aardrijkskunde
2
Beeld
1
Frans
4
Geschiedenis
1
Godsdienst
2
ICT
1
Mens & Samenleving
1
Muziek
1
Natuurwetenschappen
2
Nederlands
5
Sport (turnen en zwemmen)
2
Techniek
2
Wiskunde
4

4 lesuren differentiatie

Keuze

Voor wie?

Algemeen

 • Basisschool vlot: goede resultaten Nederlands, Frans en rekenen
  en geen enkel vak problemen
 • Breed interesseveld
 • Ontdek waar je talenten liggen!

Tempo en moeilijkheidsgraad: ♦ ♦ ♦ ♦

Klassieke talen

 • Basisschool prima: hoge resultaten Nederlands , Frans en wiskunde
 • Leergierig en kan e en extra uitdaging gebruiken
 • Talent voor taal en geboeid door klassieke culturen!

Tempo en moeilijkheidsgraad: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

STEM wetenschappen

 • Basisschool prima: hoge resultaten Nederlands , Frans en wiskunde
 • Leergierig en kan een extra uitdaging gebruiken
 • Houdt van wiskunde, wetenschappen en moderne technologie!

Tempo en moeilijkheidsgraad: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Verkennend

 • Basisschool geslaagd, moeite met sommige leerstofonderdelen
 • Leerstof met nodige remediëring of mogelijke uitbreiding
 • Stel je studiekeuze nog even uit en oriënteer grondig!

Tempo en moeilijkheidsgraad: ♦ ♦ ♦

 

 

Algemeen
Klassieke talen
STEM wetenschappen
Verkennend

Frans

1
 
 
1

Nederlands

1
 
 
1

Wiskunde

1
 
 
1

 Mens & Samenleving

1
 
 
1

Klassieke talen

 
4
 
 

STEM (techniek)

 

 

 
2
 

STEM (wetenschappen)

 
 
1
 

STEM (wiskunde)

 
 
1
 

Flexwerking:

Parallelcollega's worden een lesuur per week samengeroosterd zodat ze hun klasgroepen kunnen mixen om op maat te differentiëren.

Verkennend project:

De leerlingen maken kennis met de basisopties van het tweede jaar in Mens & Samenleving, of in een projectweek, of via een snuffeldag of …

 


Tweede leerjaar van de eerste graad A-stroom vanaf 1 september 2020

Tweede leerjaar van de eerste graad (A-stroom)

Gemeenschappelijke basisvorming
aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
geschiedenis 2
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
muzikale opvoeding 1
natuurweten-schappen 1
Nederlands 4
techniek 2
wiskunde 4
TOTAAL 24

 

Basisopties
Latijn
Moderne wetenschappen STEM
Moderne wetenschappen
Handel
Mechanica-elektriciteit
Latijn
5
techniek
2
Frans
1
ICT- en klavier vaardigheden
2
Nederlands
1
wetenschappelijk werk
2
socio-economische initiatie
2
Nederlands
1
Frans
1
technische activiteiten (elektriciteit / mechanica)
7
wiskunde
1
wetenschappelijk werk
3
socio-economische initiatie
2
handel
4
 
 
 
 
wiskunde
1
wetenschappelijk werk
3
Nederlands
1
 
 
 
 
 
 
wiskunde
1
 
 
 
 
TOTAAL
8
TOTAAL
8
TOTAAL
8
TOTAAL
8
TOTAAL
8

Keuzehulp

Basisoptie Kenmerken
Latijn Latijn richt zich tot leerlingen met een grote belangstelling voor taal, cultuur en literatuur. De cursussen hebben een taalkundig en een cultuurhistorisch doel. Alhoewel Latijn nu een ‘dode' taal is, heeft ze eeuwenlang onze cultuur beïnvloed. Romaanse talen als Italiaans, Frans, Spaans stammen rechtstreeks af van het Latijn.
Moderne wetenschappen STEM

De basisoptie Moderne wetenschappen bereidt je voor op verder studeren in het ASO of een doorstroomrichting in het TSO.
In het 2e jaar ligt het accent op talen (Nederlands, Frans, Engels) en wiskunde. Je maakt kennis met economie en wetenschappen en je krijgt zowel wetenschappelijk werk als socio-economische initiatie.

Wie echter de vakken Nederlands, Frans en wiskunde kan verwerken binnen de gemeenschappelijke basisvorming, kan kiezen voor het keuzepakket STEM waar de nadruk ligt op wetenschappen, techniek en wiskunde (aanbevolen voor de leerlingen die met succes 1 STEM volgden).

Moderne wetenschappen De basisoptie Moderne wetenschappen bereidt je voor op verder studeren in het ASO of een doorstroomrichting in het TSO.
In het 2e jaar ligt het accent op talen (Nederlands, Frans, Engels) en wiskunde. Je maakt kennis met economie en wetenschappen en je krijgt zowel wetenschappelijk werk als socio-economische initiatie.
Handel Aanleg voor talen is belangrijk voor deze basisoptie. Als je kiest voor handel moet je belangstelling hebben voor theorie. 
In de lessen handel leer je een reeks begrippen in verband met het handelsleven, zowel op rekenkundig als op administratief vlak.
In de lessen toegepaste ict leer je efficiënt het toetsenbord beheersen en zo krijg je automatismen die broodnodig zijn als je met de computer je teksten uittikt.
Mechanica-elektriciteit De basisoptie Mechanica-elektriciteit biedt een praktische kennismaking met de wereld van elektriciteit en metaal. Je leert deze sectoren kennen zodat je een verantwoorde keuze kunt maken naar de 2e graad.
In ‘mechanica' leer je over de voornaamste gereedschappen, formaten, lijnsoorten, maataanduidingen in tekeningen. Je leert een tekening lezen en schetsen (ook op schaal, in perspectief …). Je leert ook de PC gebruiken bij het tekenen.

In ‘elektriciteit' leer je hoe elektriciteit wordt opgewekt (gelijkspanning, batterij en wisselspanning ...) en de voor- en nadelen van de verschillende manieren. Je maakt kennis met gereedschap en materialen. Ook de gevaren van elektriciteit komen aan bod: elektrische schokken, overbelasting en kortsluiting. Je leert de verschillende uitwerkingen van elektriciteit: warmte, licht, elektrische schokken, magnetisme, vonkopwekking.

 

Tweede leerjaar van de eerste graad (vanaf 1 september 2020)

 • Brede basisvorming
 • 3 domeinen op basis van talent en interesse
 • Voorbereiding op en kennismaking met vakken uit studierichtingen tweede graad

25 lesuren algemene vorming

Vakken

Lesuren

Aardrijkskunde

1

Beeld

1

Engels

2

Frans

3

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

Sport

2

Muziek

1

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

4

Techniek

2

Wiskunde

4

2 lesuren differentiatie

Mens & Samenleving: 1 lesuur

 • Ik als persoon
 • Ik en mijn relatie met anderen
 • Ik en mijn relatie tot de samenleving

FLEX-ICT: 1 lesuur

 • Keuze naar remediëring / verdieping
 • Keuze binnen taal / wiskunde

5 lesuren basisopties

Optie

Eigenheid

Voorbereidend op finaliteit

Klassieke talen

 • Brede vorming gericht op klassieke en moderne talen en op wiskunde
 • Sterk accent op taal, cultuur en literatuur van de klassieke oudheid

Doorstroom

Moderne talen & wetenschappen

 • Brede vorming met klemtoon op communicatieve vaardigheden in het Nederlands, Frans en Engels
 • Kennismaking met natuur- en technische wetenschappen

Doorstroom

STEM wetenschappen

 • Brede vorming gericht op onderzoeken technisch-wetenschappelijke uitdagingen en leren ideeën omzetten in een prototype
 • Sterk accent op techniek, wetenschappen en wiskunde

Doorstroom

Economie & organisatie
 • Gericht op administratie en handelsleven
 • Sterk accent op moderne talen en computervaardigheid
Doorstroom of dubbel
Maatschappij & welzijn
 • Brede vorming op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak
 • Sterk accent op de mens en zijn omgeving, sociaal engagement en creativiteit
Doorstroom of dubbel
STEM technieken
 • Gericht op technische vaardigheden: technologisch ‘denken' en ‘doen'
 • Sterk accent op hoe een project technisch in elkaar steekt
Doorstroom of dubbel