Inschrijven

 • Posted on: 23 January 2017
 • By: ksoronse

Inschrijven voor het schooljaar 2020 – 2021.

De coronacrisis verhindert ons u uit te nodigen voor onze infodag. Via onze website kan u echter al kennismaken met onze nieuwe brochure. Sinds vorig jaar is ons aanbod uitgebreid. Wij bieden naast het domein Economie en organisatie en het domein STEM nu ook de mogelijkheid aan om te starten in het domein Maatschappij en welzijn (vroeger Sociaal-technische wetenschappen en Verzorging). De inschrijvingen worden verdeeld over twee periodes.

Vanaf maandag 20 april tot vrijdag 8 mei 2020
Inschrijvingen alleen voor leerlingen van het 1e leerjaar van de eerste graad:
- Broers en zussen van huidige leerlingen;
- Kinderen van personeelsleden;
- Voor indicatorleerlingen van het 1e leerjaar van de eerste graad (op basis van sociale kenmerken).

De ouders van onze leerlingen en onze personeelsleden kregen hiervoor reeds een link.

Vanaf 9 mei 2020
Op 9 mei 2020 starten de vrije inschrijvingen voor alle leerlingen. Vanaf die dag zal u hier kunnen klikken. U wordt doorverwezen naar een formulier om in te schrijven. 

Voor info over het studieaanbod van Campus Glorieux Secundair verwijzen wij u graag naar ons studieaanbod en natuurlijk ook naar onze brochures:

Als u het formulier hebt invult, reserveert u hiermee uw plaats op onze school. De school zal u later contacteren om een afspraak te maken voor de effectieve inschrijving.

Ook tijdens de zomervakantie is er een open inschrijvingsperiode

van 1 juli tot en met 4 juli 2020 en van 17 augustus tot en met 19 augustus 2020 (telkens van 9 tot 12 uur),
of na telefonische afspraak.

Gebeurt de inschrijving door (slechts) één ouder, dan kan aan de inschrijvende ouder gevraagd worden een verklaring te ondertekenen dat hij of zij met de instemming van de andere ouder handelt.

 

Reeds ingeschreven leerlingen

De plaats en de herinschrijving van eigen leerlingen voor het volgende schooljaar is gegarandeerd, welke studiekeuze ze ook maken.

Het is wel zo dat leerlingen die na het huidige schooljaar hun studies in onze school wensen verder te zetten dit uiterlijk de eerste werkweek van de maand juli, behoudens bijkomende proeven, schriftelijk moeten melden.

De schriftelijke melding gebeurt enkel op het voorgedrukte formulier dat de klassenleraar op het einde van het schooljaar aan de leerling bezorgt.

Hoe verloopt een inschrijving?

Inschrijvingen gebeuren door een inschrijvingsteam van personeelsleden.
Een inschrijving gebeurt NOOIT telefonisch maar ALTIJD na een intakegesprek en in aanwezigheid van minstens één van beide ouders of feitelijk verantwoordelijke.

Ter gelegenheid van een inschrijving komen volgende handelingen aan bod: 

 • Het intakegesprek waarbij enerzijds het pedagogisch project van de school toegelicht wordt en waar anderzijds de ouders en de leerling ruimschoots de mogelijkheid krijgen vragen te stellen.
 • Het aanbieden van een extra-zorgformulier dat ter plaatse ingevuld wordt. Tijdens deze fase noteert de inschrijver, indien nodig, vertrouwelijke informatie of persoonlijke desiderata nodig voor een goede opvang van de leerling.
 • Het aanbieden van een aanvullend gesprek met directie, zorgcoördinator of CLB-medewerker.
 • Het akkoord gaan met het pedagogisch project en het schoolreglement. Daarom is het nuttig al even het schoolreglement door te nemen alvorens in te schrijven. Het schoolreglement kunt u downloaden vanaf deze website.

Nuttige documenten bij inschrijven

 • Een officieel document dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont.
 • De identiteitskaart en/of de Sis-kaart van het kind: deze vermeldt het rijksregisternummer waarover we dienen te beschikken ivm de leerplichtcontrole.
 • Jaarrapport van het vorige schooljaar en gekregen advies.
 • Bij niet-eerstejaars het syntheseblad van de vorige school waarop het behaalde attest staat.
 • BaSo-zorgfiche (indien gekregen in de basisschool).
 • Indien van toepassing: een gemotiveerd verslag of verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs.

Een leerling is pas definitief ingeschreven wanneer de school beschikt over:

 • het origineel getuigschrift of attest van de basisschool,
 • een ondertekening voor akkoord van het schoolreglement met het pedagogisch project,
 • (indien van toepassing) wanneer redelijke aanpassingen mogelijk zijn (cfr het M-decreet)

 


 

Meer info

Voor vragen of meer info kunnen de volgende adressen gecontacteerd worden:

CLB (VCLBZOV) vclb-zov.be/vclb-oudenaarde/

Het LOP (Lokaal Overlegplatform): Luc Top 0499 80 89 67 luc.top@ond.vlaanderen.be

Meer info is ook te vinden op de website van het Ministerie van Onderwijs: www.ond.vlaanderen.be/gok/inschrijvingsrecht