Voorrangperiodes

Inschrijvingsperiodes voor het schooljaar 2018-2019

In het KSO Glorieux zal de inschrijvingsperiode voor het schooljaar 2018-2019 verlopen in 3 deelperiodes. Wie inschrijft in een vroegere periode heeft voorrang op wie inschrijft in een latere. De algemene regel voor ouders is: schrijf in binnen de periode waarin dat voor jouw kind kan.

 

zaterdag 17 maart - vrijdag 30 maart

zaterdag 14 april - vrijdag 27 april

Vanaf 28 april
Alleen voor leerlingen van het 1e leerjaar van de eerste graad:
 • Broers en zussen
 • Kinderen van personeelsleden

 

Voor alle leerlingen van het 1e leerjaar van de eerste graad
(inschrijving volgens sociale kenmerken)

 

Vrije inschrijvingen voor alle leerlingen

Een woordje uitleg bij elke periode:

In de periode van 17 maart tot en met 30 maart kunnen alleen deze twee groepen voor het eerste leerjaar van de eerste graad inschrijven:

 • broers en zussen van leerlingen die reeds op de school zitten
 • kinderen van personeelsleden van de school

Deze twee groepen hebben voorrang op alle andere kinderen.

Met broers en zussen wordt bedoeld: alle kinderen die 1 of 2 gemeenschappelijke ouders hebben en alle kinderen die op hetzelfde adres wonen.

De inschrijvingen gebeuren enkel op afspraak!

  In de periode van 14 april tot en met 27 april mogen alle kinderen in het eerste leerjaar van de eerste graad ingeschreven worden.

  In deze periode hanteren alle scholen een wettelijk bepaalde methode om te streven naar een evenwichtige sociale mix op school. Aan de ouders worden een aantal vragen gesteld over de gezinssituatie om de leerlingen juist te kunnen inschrijven.

  Dit gebeurt aan de hand van de volgende door de regelgever opgelegde indicatoren:
  1° het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, minstens één schooltoelage zoals bedoeld in het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, of het gezin heeft een beperkt inkomen;
  2° de leerling is tijdelijk of permanent buiten het eigen gezinsverband opgenomen door een gezin of persoon, een voorziening of een sociale dienst, bedoeld in de gecoördineerde decreten van 4 april 1990 inzake bijzondere jeugdbijstand, met uitzondering van de internaten gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap;
  3° de ouders behoren tot de trekkende bevolking;
  4° de moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.

  De inschrijvingen gebeuren enkel op afspraak!

  Vanaf 28 april: vrije inschrijvingen voor alle leerjaren.

  In deze periode zijn geen voorrangsregels of methodes meer.

  Tijdens lesdagen gebeuren inschrijvingen enkel op afspraak