Economie

 
Theoretisch
Praktisch

Economie II  

ECONOMIE HANDEL KANTOOR
Vakken / leerjaar 3e 4e 3e 4e 3e 4e
godsdienst 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4    
Nederlands communicatieve vaardigheden         3 3
Frans 4 4 4 4 4 4
Engels 3 2 3 3 3 3
Duits   1        
wiskunde (leerweg 5) wiskunde (leerweg 4) 5 4 5 4 4 4    
project 1 1        
aardrijkskunde 1 1 1 1    
geschiedenis 2 2 1 1    
biologie 1 1        
fysica 1 1        
chemie 1 1        
natuurwetenschappen     2 2    
project algemene vakken         6 6
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
muzikale opvoeding   1        
plastische opvoeding 1       1 1
informatica 1 1 3 3    
economie 4 4        
bedrijfseconomie     6 6    
administratie en retail         11 11
TOTAAL 32 32 32 32 32 32

 

 
Theoretisch
Praktisch

Economie III

ECONOMIE-WISKUNDE ECONOMIE-MODERNE TALEN HANDEL KANTOOR
Vakken / leerjaar 5e 6e 5e 6e 5e 6e 5e 6e
godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 3 3    
Zakelijke communicatie Nederlands             2 1
Frans 3 3 4 4 4 4 3 2
Engels 2 2 3 3 3 3 3 2
Duits     2 2 2 2    
wiskunde 6 6 3 3 3 3    
aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1    
geschiedenis 2 2 2 2 1 1    
biologie 1 1            
fysica 1 1            
chemie 1 1            
natuurwetenschappen     2 2 1 1    
project algemene vakken             4 4
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2
esthetica 1 1 1 1        
economie 4 4 4 4        
bedrijfseconomie         10 10    
administratief en logistiek medewerker             12 12
stage             4 7
seminaries 2 2 2 2        
TOTAAL 32 32 32 32 32 32 32 32

 

Studie- en leerlingprofiel

 • Aandacht voor economische en commerciële aspecten van de maatschappij
 • Inzicht verwerven in de macro-economie, micro-economie en informatica
 • Centrale plaats voor opleiden tot ondernemerschap en vele vormen van commerciële, logistieke en administratieve dienstverlening
 • Band tussen economie en maatschappij: brede maatschappelijke en humane visie.

Economie

Het profiel van de studierichtingen met deze component

Het profiel van de leerling

Deze lestijden economie omvatten drie deelvakken:

 • algemene of sociale economie: studie van de maatschappelijke realiteit;
 • bedrijfswetenschappen: studie van het bedrijfsleven;
 • recht: studie van de juridische wetmatigheden.

De interesse voor de economische wetenschappen kan op twee manieren geuit worden:

 • op een wetenschappelijke, analytische manier met een eerder wiskundige wijze van uitdrukken van de economische grootheden (klemtoon op de component wiskunde);
 • op een meer verbale manier waarbij de in de economie gebruikte symboliek eerder onder woorden wordt gebracht (klemtoon op de component moderne talen).
 • Je hebt belangstelling voor aspecten van het economisch functioneren van de maatschappij.
 • Je hebt zin voor netheid en ordelijkheid bij het noteren en verwerken van gegevens.
 • Je hebt bij het oplossen van problemen steeds de neiging om modellen te ontwerpen, om structuren op te bouwen, om te analyseren en te synthetiseren, om te schematiseren en te evalueren.

Handel

Het profiel van de studierichting

Het profiel van de leerling

 • Het handelsonderwijs zorgt voor een actuele en polyvalente basisvorming. De doorstroming naar het hoger onderwijs verloopt vlot omdat de leerlingen een stevige, algemene en bedrijfsgerichte kennis bezitten.
 • De taalkundige vorming (Nederlands, vreemde talen) is op de praktijk afgestemd. De leerlingen leren de specifieke handelstaal (mondeling en schriftelijk) om later commerciële, administratieve of sociale taken uit te voeren. Ze maken kennis met verschillende aspecten van communicatie.
 • In de tweede graad krijgen de leerlingen de basisprincipes van het boekhouden : handelsdocumenten, de financiële documenten en het moderne betalingsverkeer. Nadien verwerken ze deze documenten in de boekhouding.
 • In de derde graad diepen zij het dubbel boekhouden grondig uit. Ze leren een professioneel softwarepakket met voorraad, facturatie en boekhouden inzichtelijk gebruiken.
 • De informatica wordt naast tekstverwerking in belangrijke mate geïntegreerd : ze leren inzichtelijk werken binnen verschillende professionele basispakketten. Ze krijgen de elementaire kennis van het besturingssysteem.
 • Er is ook een pakket juridische vorming met de beginselen van burgerlijke recht en handelsrecht.
 • Zakelijke communicatie speelt een belangrijke rol in de opleiding.
 • Omdat het officiële leerplan bedrijfsbeheer verweven zit in de leerplannen ontvangen de leerlingen die met succes het diploma behalen, automatisch het aanvullende getuigschrift over de kennis van bedrijfsbeheer.

Je bent ...

 • voldoende abstract begaafd,
 • gericht op handelen.

Je hebt ...

 • praktisch inzicht,
 • interesse voor de overheidsdienst, de zakenwereld en de dienstensector,
 • aanleg en belangstelling voor: de vreemde talen, de communicatieve vaardigheden en het functioneel taalgebruik, de informaticatoepassingen, de administratieve verwerking van documenten

Je kan ...

 • vrij grote hoeveelheden praktijkgerichte leerstof verwerken.

Je bezit deze attitudes en sociale vaardigheden ...

 • binnen elke opdracht streven naar optimale kwaliteit, met oog voor de economische aspecten,
 • efficiënt gegevens en informatie beheren,
 • een positieve houding tegenover de snelle veranderingen stimuleren,
 • een sterk engagement en verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen,
 • een flexibele houding ten opzichte van een wisselend takenpakket aannemen,
 • bereid zijn tot permanente vorming,
 • vlotheid in stijl en voorkomen, met zin voor diplomatie en etiquette aanleren,
 • contactvaardigheid en het vermogen tot samenwerken bevorderen.

Met handel kiest je de meest polyvalente studierichting. Deze keuze veronderstelt een brede interesse en aanleg voor een aantal vormingscomponenten.

Je leert vanaf de 3de graad deze attitudes en vaardigheden ...

 • accuraat en geconcentreerd opdrachten uitvoeren,
 • ordelijk en nauwkeurig werken,
 • een sterke belangstelling voor zowel verbale als kwantificeerbare elementen uit de latere beroepsloopbaan ontwikkelen,
 • zelfstandig werken met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel,
 • binnen elke opdracht streven naar optimale kwaliteit,
 • een positieve houding aannemen tegenover de snelle veranderingen in de bedrijfswereld,
 • bereid zijn tot permanente vorming,
 • een flexibele houding vertonen ten opzichte van een wisselend takenpakket,
 • vlotheid in stijl en voorkomen bezitten,
 • bereid zijn tot contact en samenwerking.

Kantoor - Office & logistics

Profiel van de studierichting Het profiel van de leerling
 • Naast de algemene kennis en basisvorming wordt in de afdeling Kantoor de nadruk gelegd op drie componenten: de communicatieve, de bedrijfsgerichte en de ICT-component.
 • In de communicatieve component worden vooral de praktische aspecten van zakelijke communicatie in het Nederlands, Frans en Engels aangebracht.
 • De bedrijfsgerichte component geeft een stevige vorming van secretariaatstaken, commerciële verrichtingen worden in een boekhoudpakket verwerkt en een praktische logistieke vorming geeft de verschillende uitvoerende aspecten van het magazijnwerk.
 • Seminaries, vakdoorbrekende projecten, benadrukken het verwerven van vaardigheden en attitudes.
 • De ICT-component komt vooral in de tweede graad aan bod. De jongere verwerft een degelijke kennis van computervaardigheden.
 • Er is permanent aandacht voor beroepsvaardigheden zoals huisstijl en toepassing van BIN-normen en attitudes zoals ordelijk en nauwkeurig werken, zin voor initiatief en stressbestendigheid.

De leerling verkiest een praktijk- en bedrijfsgerichte vorming met bedrijfsstages. Hij heeft interesse voor de brede administratieve taken binnen het bedrijf.

Volgende vaardigheden komen hier zeker aan bod:

 • vlot contacten kunnen leggen
 • nauwgezet zijn
 • organisatietalent hebben
 • zin voor initiatief hebben
 • doorzettingsvermogen bezitten.