Talen

 
Theoretisch

Talen II en III

LATIJN II LATIJN - WISKUNDE III LATIJN - MODERNE TALEN III MODERNE TALEN - WISKUNDE III
Vakken / leerjaar 3e 4e 5e 6e 5e 6e 5e 6e
godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 3 3 3 3 4 4 4 4
Engels 3 2 2 2 3 3 3 3
Duits   1     2 2 2 2
Latijn 5 5 4 4 4 4    
wiskunde (lw5) wiskunde (lw4) 5 4 5 4 6 6 3 3 6 6
project 1 1            
aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1
geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2
biologie 1 1 1 1     1 1
fysica 1 1 1 1     1 1
chemie 1 1 1 1     1 1
natuurwetenschappen         2 2    
informatica 1 1            
plastische opvoeding 1              
muzikale opvoeding   1            
esthetica     1 1 1 1 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2
seminaries     2 2 2 2 2 2
TOTAAL 32 32 32 32 32 32 32 32

 

Studie- en leerlingprofiel

 • Je bent graag bezig met taal, cultuur en literatuur.
 • Of je bent in de ban van het gedrag en de relaties tussen mensen.
 • Je bent mondeling en schriftelijk best wel sterk.

Klassieke talen (Latijn)

Het profiel van de studierichtingen met deze component Het profiel van de leerling
 • Een sterk taalkundige, literaire en cultuurhistorische richting.
 • Vorming van het abstracte denken en de zin voor analyse en nauwkeurig werken.
 • De aan strakke regels en wetmatigheden gebonden taal vergemakkelijkt het aanleren van andere talen.
 • Het kritisch benaderen van zakelijke, historische en juridische teksten.
 • De vorming van het formeel logisch denken.
 • Via Latijnse beschaving en cultuur de wereld, waarin we nu leven, beter begrijpen en kritisch te bevragen.
 • Je wil met je kennis van de oude talen ook een beter inzicht krijgen in de moderne talen.
 • Je wil je verdiepen in het algemeen menselijk en blijvend erfgoed uit de Romeinse beschaving.
 • Je hebt een literaire en taalkundige belangstelling.
 • Je kan taal waarderen als een drager van cultuur en je kan ideeën vlot verwoorden.
 • Je hebt een goed geheugen.
 • Je wil dat je Klassieke vorming een bijdrage levert tot het abstract denken, tot de zin voor analyse en nauwkeurigheid.

Moderne talen

Het profiel van de studierichtingen met deze component Het profiel van de leerling
 • Het ontwikkelen van parate communicatieve vaardigheden.
 • Een stevige grammaticale onderbouw ontwikkelen om tot een praktische taalbeheersing te komen.
 • Ontwikkelen van attitudes zoals: spreekdurf, zelfvertrouwen, luisterbereidheid en correcte omgangsvormen
 • Verhogen van communicatieve vaardigheden om gemakkelijker in contact te komen met de anderstalige wereld.
 • Je studeert graag talen en je bent er goed in en je hebt een literaire belangstelling.
 • Je hebt aanleg voor talen en je wil die vreemde talen grondig bestuderen en correct leren spreken en schrijven.
 • Je wil met de studie van de moderne talen doordringen tot ons cultureel erfgoed en tot onze eigen literatuur.

Wiskunde

Het profiel van de studierichtingen met deze component Het profiel van de leerling
 • Via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening tot een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie komen in de wiskunde.
 • Op zoek gaan naar het onderliggend wiskundig probleem in een gegeven vraagstuk via die deelvakken.
 • Omzetten van concrete problemen naar een wiskundig model.
 • Wiskundige begrippen inkaderen in structuren.
 • Opgestelde structuren exact kunnen beschrijven.
 • Hoge eisen op het vlak van inzicht.
 • Je hebt een specifieke belangstelling voor de abstracte wereld van de wiskunde.
 • Je hebt zin voor nauwkeurigheid, discipline en leerbereidheid.
 • Je hebt bij het oplossen van problemen steeds de neiging om modellen te ontwerpen, om structuren op te bouwen, om te analyseren en te synthetiseren, om te schematiseren en te evalueren.