Domeinoverschrijdend

Wat?

 

Hiertoe behoren alle richtingen die aan meerdere domeinen toegekend kunnen worden. Alle richtingen binnen deze matrix behoren tot de finaliteit doorstroom.

DOMEINOVERSCHRIJDEND FINALITEIT TWEEDE GRAAD DERDE GRAAD
DOORSTROOM Economische wetenschapen Economie - Moderne talen
Economie - Wiskunde
Humane wetenschappen Humane wetenschappen
Latijn Latijn - Moderne Talen
Latijn - Wiskunde
Natuurwetenschappen Moderne talen - wetenschappen
Wetenschappen - Wiskunde

 

Economie (Vanaf 2021-2022 Economische wetenschappen)

 

Naast algemene kennis legt de richting Economie (Economische wetenschappen) de klemtoon op twee nieuwe elementen nl. algemene economie en bedrijfseconomie.
De leerling benadert de algemene economie (micro- en macro economie) op een wetenschappelijke, analytische manier, waarbij wiskunde en logisch redeneren belangrijke componenten zijn om de complexe realiteit modelmatig voor te stellen. In deze tak van de economie bespreken we o.a. de goederen- en arbeidsmarkt, internationale handel en groei en welvaart.

In de bedrijfseconomie komen o.a. marketing, boekhoudkundige registratie en ondernemingsstrategieën aan bod. Dit deel van economie wordt vaak toegepast op de bedrijfswereld en dus minder abstract.

Is de richting Economie (Economische wetenschappen) iets voor jou?

 • Je hebt belangstelling voor aspecten van het economisch functioneren van de maatschappij.
 • Je hebt zin voor netheid en orde.
 • Je hebt bij het oplossen van problemen steeds de neiging om modellen te ontwerpen, om structuren op te bouwen, om te analyseren en te synthetiseren, om te schematiseren en te evalueren.

 

3

4

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Duits

-

1

Economie

4

4

Engels

3

2

Frans

4

4

Fysica

1

1

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Informatica

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muzikale opvoeding

-

1

Nederlands

4

4

Plastische opvoeding

1

-

Wiskunde (leerweg 5)
 

Wiskunde (leerweg 4) + project
  

5

 

4+1

 

5

 

4+1

 

TOTAAL

32

32

 

Economie-moderne talen

 

In de derde graad kiest een leerling op basis van interesses en sterktes eerder voor de taalkundige en minder voor de wiskundige component naast het vak economie.

Is de richting Economie-moderne talen iets voor jou?

 • Je hebt belangstelling voor aspecten van het economisch functioneren van de maatschappij.
 • Je hebt zin voor netheid en orde.
 • Je hebt bij het oplossen van problemen steeds de neiging om modellen te ontwerpen, om structuren op te bouwen, om te analyseren en te synthetiseren, om te schematiseren en te evalueren.
 • Je bent geboeid door taal zodat je zowel mondeling als schriftelijk foutloos kan communiceren.
 • Je hebt interesse in het schrijven, lezen, beluisteren en bediscussiëren van allerlei soorten teksten.
 • Culturele activiteiten zoals toneel, film en muziek spreken je sterk aan.
 • Je werkt methodisch en nauwkeurig.

 

 

 

5

6

Aardrijkskunde

1

1

Duits

2

2

Economie

4

4

Engels

3

3

Esthetica

1

1

Frans

4

4

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

2

2

Nederlands

4

4

Seminaries

2

2

Wiskunde

3

3

TOTAAL

32

32

 

Economie-wiskunde

 

In de derde graad kiest een leerling op basis van interesses en sterktes eerder voor de wiskundige en wetenschappelijke component naast het vak economie.

Is de richting Economie-wiskunde voor jou?

 • Je hebt belangstelling voor aspecten van het economisch functioneren van de maatschappij.
 • Je hebt zin voor netheid en orde.
 • Je hebt bij het oplossen van problemen steeds de neiging om modellen te ontwerpen, om structuren op te bouwen, om te analyseren en te synthetiseren, om te schematiseren en te evalueren.
 • Je redeneert graag abstract en wiskundig.
 • Je hebt zin voor nauwkeurigheid, discipline en leerbereidheid.

 

 

5

6

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Economie

4

4

Engels

2

2

Esthetica

1

1

Frans

3

3

Fysica

1

1

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Seminaries

2

2

Wiskunde

6

6

TOTAAL

32

32

 

Humane wetenschappen

 

De richting Humane wetenschappen concentreert zich naast algemene kennis op twee pijlers, namelijk gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen. Binnen gedragswetenschappen wordt de mens als individu en als lid van de samenleving bestudeerd. Eigen ervaring (stage, meter- en peterschap) worden afgetoetst aan inzichten uit de psychologie, sociologie, filosofie en antropologie. De leerlingen leren zo het gedrag van mensen en groepen kritisch bestuderen en wetenschappelijk verantwoord analyseren.

Binnen cultuurwetenschappen worden waarden en normen, economie, recht, politiek, media en kunst als deelaspecten van de maatschappij verkend. Hierbij wordt aandacht gegeven aan het doorzien en analyseren van manipulatietechnieken, maar ook het gebruik ervan op een positieve manier. Ruimtelijke patronen die voortvloeien uit de activiteiten van de mens worden eveneens bestudeerd om de brug te vormen tussen de mens en de samenleving.

Is de richting Humane wetenschappen iets voor jou?

 • Je hebt belangstelling voor de manier waarop mensen zich gedragen en zoekt naar samenhang en tegenstellingen in individueel gedrag.
 • Je leert een kritische houding aannemen tegenover maatschappelijke verschijnselen en denkt na over essentiële levensvragen.
 • Je ontwikkelt gaandeweg een literaire en artistieke gevoeligheid als bron van culturele vorming en verrijking.
 • Je zoekt in sociale, culturele en historische systemen naar symbolen en tradities en confronteert die met je eigen opvattingen, ideeën en wensen of met die van anderen.
 • Over deze confrontatie van ideeën leer je communiceren onder diverse vormen, met gebruik van media, naast geschreven vormen en discussie.
 • Je hebt aanleg voor talen.

 

 

 

3

4

5

6

Aardrijkskunde

1

1

1

1

Biologie

1

1

-

-

Chemie

1

1

-

-

Cultuurwetenschappen

2

2

3

3

Duits

-

1

-

-

Engels

3

2

3

3

Esthetica

-

-

1

1

Frans

4

4

4

4

Fysica

1

1

-

-

Gedragswetenschappen

3

3

3

3

Geschiedenis

2

2

2

2

Godsdienst

2

2

2

2

Informatica

1

1

-

-

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Muzikale opvoeding

-

1

-

-

Natuurwetenschappen

-

-

2

2

Nederlands

4

4

4

4

Plastische opvoeding

1

-

-

-

Seminaries

-

-

2

2

Wiskunde

4

4

3

3

TOTAAL

32

32

32

32

 

 

Leerlingen die kiezen voor de richting Latijn, kiezen er, naast een algemene opleiding, bewust voor om de taal, literatuur en cultuur te bestuderen die aan de basis van onze Westerse beschaving ligt. De antieke teksten confronteren de leerling met de mens zoals hij duizenden jaren geleden leefde. Een groot verschil met ons huidig denken en voelen en toch ook zo gelijkend, zo vertrouwd. Oorlog en vrede, leven en dood, liefde en haat: de kwesties waar de Romeinen toen mee worstelden, zijn vaak nog brandend actueel.

Daarnaast wordt binnen het vak Latijn ruimte gemaakt om filosofie, recht, retoriek, kunst, mythologie en zoveel meer te bestuderen. Via onderzoeksopdrachten leggen de leerlingen een goede basis voor de onderzoekscompetenties die nodig zijn in de derde graad.

Is de richting Latijn iets voor jou?

 • Je hebt belangstelling voor de Latijnse taal en de cultuur uit de klassieke oudheid.
 • Je hebt interesse in het schrijven, lezen, beluisteren en bediscussiëren van allerlei soorten teksten uit de klassieke oudheid.

Je wil met je kennis van de oude talen ook een beter inzicht krijgen in de moderne talen.

Je hebt belangstelling voor filosofie, geschiedenis, kunst en verhalen

 • Culturele activiteiten zoals toneel, film en muziek, spreken je sterk aan.
 • Je bezit doorzettingsvermogen en leergierigheid.

Benieuwd wat Latijn jou te bieden heeft in de tweede graad? Ontdek het hier:

 

3

4

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Duits

-

1

Engels

3

2

Frans

3

3

Fysica

1

1

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Informatica

1

1

Latijn

5

5

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muzikale opvoeding

-

1

Nederlands

4

4

Plastische opvoeding

1

-

Wiskunde (leerweg 5)
 

Wiskunde (leerweg 4) + project
  

5

 

4+1

 

5

 

4+1

 

TOTAAL

32

32

 

Latijn-moderne talen

Latijn-moderne talen is de richting voor leerlingen in de derde graad die op basis van interesses en sterktes de taalkundige component van Duits, Engels, Frans en Nederlands willen uitdiepen naast het vak Latijn.

Is de richting Latijn-moderne talen iets voor jou?

 • Je hebt belangstelling voor de Latijnse taal en de cultuur uit de klassieke oudheid.
 • Je bent geboeid door taal zodat je zowel mondeling als schriftelijk foutloos kan communiceren.
 • Je hebt interesse in het schrijven, lezen, beluisteren en bediscussiëren van allerlei soorten teksten.
 • Culturele activiteiten zoals toneel, film en muziek spreken je sterk aan.

 

5

6

Aardrijkskunde

1

1

Duits

2

2

Economie

4

4

Engels

3

3

Esthetica

1

1

Frans

4

4

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Latijn

4

4

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

2

2

Nederlands

4

4

Seminaries

2

2

Wiskunde

3

3

TOTAAL

32

32

Latijn-wiskunde

Latijn-wiskunde is de richting voor leerlingen in de derde graad die op basis van interesses en sterktes eerder de wiskundige en wetenschappelijke component willen uitdiepen naast het vak Latijn.

Is de richting Latijn-wiskunde iets voor jou?

 • Je hebt belangstelling voor de Latijnse taal en de cultuur uit de klassieke oudheid.
 • Je hebt interesse in het schrijven, lezen, beluisteren en bediscussiëren van allerlei soorten teksten uit de klassieke oudheid.
 • Culturele activiteiten zoals toneel, film en muziek spreken je sterk aan.
 • Je redeneert graag abstract en wiskundig.
 • e hebt zin voor nauwkeurigheid, discipline en leerbereidheid.
 • Je hebt bij het oplossen van problemen steeds de neiging om modellen te ontwerpen, om structuren op te bouwen, om te analyseren en te synthetiseren, om te schematiseren en te evalueren.

Benieuwd wat Latijn jou te bieden heeft in de derde graad? Ontdek het hier:

 

 

5

6

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Engels

2

2

Esthetica

1

1

Frans

3

3

Fysica

1

1

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Latijn

4

4

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Seminaries

2

2

Wiskunde

6

6

TOTAAL

32

32

Wetenschappen (Vanaf 2021-2022 Natuurwetenschappen)

 

De leerlingen krijgen in de richting Wetenschappen, naast een algemene vorming, een stevige basis mee voor de vakken biologie, chemie, fysica en wiskunde. Een brede interesse in wetenschappelijke en wiskundige aspecten van natuurlijke fenomenen en hedendaagse technologieën is noodzakelijk. Kritisch denken wordt sterk gestimuleerd en er wordt ingezet op onderzoekend leren.

In het vak wiskunde staat abstract denken centraal. Probleemoplossend vermogen wordt aangescherpt via concrete toepassingen, die ook de maatschappelijke relevantie illustreren.

De nodige nadruk ligt ook op taal en communicatieve vaardigheden, die een goede wetenschapper moet bezitten.

Is de richting Wetenschappen iets voor jou?

 • Je hebt een brede interesse voor wetenschappen zowel voor biologie en chemie als voor fysica.
 • Je redeneert graag abstract en wiskundig.
 • Je hebt zin voor nauwkeurigheid en structuur.

Probleemoplossend en kritisch denken vind je een leuke uitdaging.

 

3

4

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

2

2

Chemie

2

2

Duits

-

1

Economie

4

4

Engels

3

2

Frans

4

4

Fysica

2

2

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Informatica

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muzikale opvoeding

-

1

Nederlands

4

4

Plastische opvoeding

1

-

Project

1

1

Wiskunde

5

5

TOTAAL

32

32

 

 

Moderne talen-wetenschappen

 

Een leerling kiest voor Moderne talen-wetenschappen wanneer hij/zij op zoek is naar een algemene opleiding waarbij zowel de moderne talen als de wetenschappen grondig onderbouwd worden.

Binnen het deelaspect van de moderne talen ontwikkelen de leerlingen taalkundige kennis in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. Ook de vaardigheden worden in concrete situaties verbeterd en vaak wordt een link gelegd naar de socioculturele eigenheid van de regio’s waarin deze taal gesproken wordt.

Binnen de wetenschappelijke pijler wordt verder gewerkt aan een stevige basis voor biologie, chemie en fysica. De wetenschappelijke onderzoeksmethode staat centraal. Leerlingen leren kritisch omgaan met theoretische kennis vooraleer zelf aan de slag te gaan in practica en meer open onderzoek. Het schrijven van een degelijk wetenschappelijk verslag wordt stapsgewijs aangeleerd.

Is de richting Moderne talen-wetenschappen iets voor jou?

 • Je hebt een brede interesse voor wetenschappen zowel voor biologie en chemie als voor fysica.
 • Je hebt zin voor nauwkeurigheid en structuur.
 • Experimenteren en onderzoeken vind je een leuke uitdaging.
 • Je bent geboeid door taal en vindt het belangrijk zowel mondeling als schriftelijk foutloos te communiceren.
 • Je hebt interesse in het schrijven, lezen, beluisteren en bediscussiëren van allerlei soorten teksten.
 • Culturele activiteiten zoals toneel, film en muziek, spreken je sterk aan.

 

 

5

6

Aardrijkskunde

2

1

Biologie

1

2

Chemie

2

2

Duits

2

2

Engels

3

3

Esthetica

1

1

Frans

4

4

Fysica

2

2

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Seminaries

2

2

Wiskunde

4

4

TOTAAL

32

32

 

Wetenschappen-wiskunde

 

Een leerling kiest voor Wetenschappen – wiskunde wanneer hij/zij op zoek is naar een wetenschappelijke opleiding met een sterke wiskundige component.

Binnen de wetenschappelijke pijler wordt verder gewerkt aan een stevige basis voor biologie, chemie en fysica. De wetenschappelijke onderzoeksmethode staat centraal. Leerlingen leren kritisch omgaan met theoretische kennis vooraleer zelf aan de slag te gaan in practica en meer open onderzoek. Het schrijven van een degelijk wetenschappelijk verslag wordt stapsgewijs aangeleerd.

Binnen de wiskundige pijler worden specifieke onderwerpen zoals integraalrekening, ruimtemeetkunde, stochastiek, statistiek, complexe getallen … bestudeerd. Daarnaast worden bewijstechnieken aangeleerd, fundamenteel voor wiskunde, zodat het abstract denken steeds belangrijker wordt.

Binnen de wetenschappelijke pijler wordt de leerlingen een stevige basis voor biologie, chemie en fysica aangereikt. Via de wetenschappelijke methode waarbij ze eerst kritisch omgaan met gezochte bronnen, vooraleer zelf aan de slag te gaan in practica en praktijkoefeningen om tot een gegrond verslag te komen, groeien de leerlingen uit tot echte wetenschappers. Daarbij wordt de nodige nadruk gelegd op taal en communicatieve vaardigheden.

Is de richting Wetenschappen-wiskunde iets voor jou?

 • Je hebt een brede interesse voor wetenschappen zowel voor biologie en chemie als voor fysica.
 • Je bent geboeid door talrijke wiskundige toepassingen in het dagelijkse leven.
 • Je hebt zin voor nauwkeurigheid en structuur.
 • Experimenteren en onderzoeken vind je een leuke uitdaging.
 • Je redeneert graag abstract en wiskundig.
 • Je hecht voldoende belang aan taal zodat je jou foutloos kan uitdrukken, zowel schriftelijk als mondeling, bij het beschrijven van wiskundige en wetenschappelijke concepten.

 

 

5

6

Aardrijkskunde

2

1

Biologie

2

2

Chemie

2

2

Engels

2

2

Esthetica

1

1

Frans

3

3

Fysica

2

3

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Seminaries

2

2

Wiskunde

6

6

TOTAAL

32

32