Maatschappij & welzijn

Wat?

Het domein Maatschappij en welzijn concentreert zich op de studie van de mens als totale persoon op individueel en maatschappelijk vlak. Zowel de toegepaste exacte wetenschappen als de psychologische en pedagogische wetenschappen helpen de leerling te begrijpen hoe onze samenleving werkt, alsook hoe mensen hierin samenwerken en met elkaar omgaan. Vragen rond gelijkheid, het rechtstelsel, de media of de ontwikkeling en zorg horen thuis binnen dit domein. Daarnaast traint de leerling ook de communicatieve vaardigheden en talenkennis om binnen de welzijnssector in de maatschappij in te nemen.

 • Je kan nauwkeurig en stipt werken.
 • Je gaat graag en vlot om met anderen.
 • Je bent geduldig en kan goed luisteren.
 • Je hebt het nodige verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Je hebt zin voor initiatief en werkt planmatig.
 • Je bent geboeid door andere culturen.
 • Alles wat te maken heeft met ontwikkeling en verzorging van je medemens spreekt je aan.
 • Je wil begrijpen hoe bepaalde interacties tussen de mens en zijn omgeving verlopen.
 • Je wil graag beter worden in het begrijpen, spreken en schrijven van moderne vreemde talen.

Matrix

 

Binnen het domein Maatschappij en welzijn kan een leerling vanaf het schooljaar 2021 -2022 voor volgende opties kiezen. Meer informatie over deze nieuwe studierichtingen volgt later.

 

MAWE FINALITEIT TWEEDE GRAAD DERDE GRAAD
DOORSTROOM Humane wetenschappen Humane wetenschappen
DUBBELE FINALITEIT

Maatschappij en welzijn

(vanaf 2021-2022)

Gezondheidszorg

(vanaf 2023-2024)

ARBEIDSMARKT

Zorg en welzijn

(vanaf 2021-2022)

Verzorging

(vanaf 2023-2024)

 

 

Meer informatie over de nieuwe studierichtingen die starten vanaf het schooljaar 2021-2022 volgt later.

Humane wetenschappen

 

De richting Humane wetenschappen concentreert zich naast algemene kennis op twee pijlers, namelijk gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen. Binnen gedragswetenschappen wordt de mens als individu en als lid van de samenleving bestudeerd. Eigen ervaring (stage, meter- en peterschap) worden afgetoetst aan inzichten uit de psychologie, sociologie, filosofie en antropologie. De leerlingen leren zo het gedrag van mensen en groepen kritisch bestuderen en wetenschappelijk verantwoord analyseren.

Binnen cultuurwetenschappen worden waarden en normen, economie, recht, politiek, media en kunst als deelaspecten van de maatschappij verkend. Hierbij wordt aandacht gegeven aan het doorzien en analyseren van manipulatietechnieken, maar ook het gebruik ervan op een positieve manier. Ruimtelijke patronen die voortvloeien uit de activiteiten van de mens worden eveneens bestudeerd om de brug te vormen tussen de mens en de samenleving.

Is de richting Humane wetenschappen iets voor jou?

 • Je hebt belangstelling voor de manier waarop mensen zich gedragen en zoekt naar samenhang en tegenstellingen in individueel gedrag.
 • Je leert een kritische houding aannemen tegenover maatschappelijke verschijnselen en denkt na over essentiële levensvragen.
 • Je ontwikkelt gaandeweg een literaire en artistieke gevoeligheid als bron van culturele vorming en verrijking.
 • Je zoekt in sociale, culturele en historische systemen naar symbolen en tradities en confronteert die met je eigen opvattingen, ideeën en wensen of met die van anderen.
 • Over deze confrontatie van ideeën leer je communiceren onder diverse vormen, met gebruik van media, naast geschreven vormen en discussie.
 • Je hebt aanleg voor talen.

 

 

3

4

5

6

Aardrijkskunde

1

1

1

1

Biologie

1

1

-

-

Chemie

1

1

-

-

Cultuurwetenschappen

2

2

3

3

Duits

-

1

-

-

Engels

3

2

3

3

Esthetica

-

-

1

1

Frans

4

4

4

4

Fysica

1

1

-

-

Gedragswetenschappen

3

3

3

3

Geschiedenis

2

2

2

2

Godsdienst

2

2

2

2

Informatica

1

1

-

-

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Muzikale opvoeding

-

1

-

-

Natuurwetenschappen

-

-

2

2

Nederlands

4

4

4

4

Plastische opvoeding

1

-

-

-

Seminaries

-

-

2

2

Wiskunde

4

4

3

3

TOTAAL

32

32

32

32