Schoolraad

Samenstelling

Ouders, personeel, lokale gemeenschap en leerlingen participeren samen aan het schoolbeleid en krijgen daarvoor elk evenveel vertegenwoordigers. De schoolraad informeert en communiceert over zijn werking aan de ouders, leraren en leerlingen.

Eventueel onderliggende raden:
Als de school over een pedagogische, leerlingen- of ouderraad beschikt, dan duiden deze hun respectieve vertegenwoordigers aan in de schoolraad. Waar zo'n raad niet bestaat, worden de vertegenwoordigers rechtstreeks verkozen. De stemming is geheim en verplicht voor personeel en leerlingen. De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden gecoöpteerd door de andere leden. De raden hebben een informatie- en communicatieplicht. De schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld.

NOOT: Dergelijke onderliggende raden zijn alleen verplicht indien tenminste tien procent van respectievelijk leraars, leerlingen of ouders daarom vraagt. Onze school heeft om die reden géén pedagogische raad - wel een democratisch verkozen adviesraad - en wél een ouderraad en een leerlingenraad.

Op het niveau van de scholengemeenschap: een medezeggenschapscollege

De schoolraden van dezelfde scholengemeenschap (SGKSO Vlaamse Ardennen) organiseren een "medezeggenschapscollege" dat tenminste overlegbevoegdheid heeft over de ordening van een rationeel onderwijsaanbod en het maken van afspraken over objectieve leerlingenoriëntering en -begeleiding.

Wat doet de schoolraad en welke zijn zijn bevoegdheden?

De schoolraad adviseert, overlegt of geeft zijn instemming.
De schoolraad oefent zijn bevoegdheden in principe uit tegenover de inrichtende macht - overeenkomstig het pedagogisch project.
Enkel over de algemene organisatie en werking van de school adviseert de schoolraad rechtstreeks aan de directeur. De inrichtende macht kan wel bevoegdheden overdragen aan de directeur.

De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem, informeert de schoolraad en geeft inzage in documenten over (de voorbereiding van) een eindbeslissing. Die eindbeslissing zelf komt de inrichtende macht toe.

Bevoegdheden

Het decreet legt minimale bevoegdheden vast. Een overzicht:

de schoolraad

de inrichtende macht
of de directeur bij delegatie over

adviseert

 • de bepaling van het profiel van de directeur 
 • het studieaanbod 
 • de samenwerking met andere inrichtende machten of externe instanties 
 • opstapplaatsen en busbegeleiding leerlingenvervoer
 • het nascholingsbeleid 
 • experimenten en projecten

overlegt

 • het schoolreglement
 • de lijst van bijdragen die aan de ouders worden gevraagd en de afwijkingen daarop 
 • het schoolwerkplan 
 • het beleidsplan of -contract met het CLB 
 • de jaarplanning van extra-muros- en parascolaire activiteiten 
 • infrastructuurwerken
 • de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten
 • het welzijns- en veiligheidsbeleid op school 
 • duur en tijdstip stageactiviteiten

De rol van de inrichtende macht ten opzichte van de schoolraad

De inrichtende macht informeert de schoolraad en geeft inzage in documenten over (de voorbereiding van) een eindbeslissing. Die eindbeslissing zelf komt de inrichtende macht toe.
De schoolraad adviseert of overlegt op eigen initiatief of op initiatief van de inrichtende macht. De inrichtende macht moet verantwoorden waarom zij een advies van de schoolraad niet volgt.

Ook wanneer uit het overleg met de schoolraad geen consensus komt, verantwoordt de inrichtende macht haar eindbeslissing. De inrichtende macht neemt in elk geval de eindbeslissing.